AMAÇ

Bu politika ile Şef Sarım San. Ve Tic. Ltd. Şti’ nin (Bundan sonra Şef Sarım olarak anılacaktır.) rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, şirket imajının korunması ve rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm firma faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Şef Sarım çalışanlarını değil, Şef Sarım’a hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

  • tüm firma çalışanları,
  • danışmanlık, avukatlık vb. destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,
  • dış hizmet alınan şirketler (tedarikçi, taşeron vb.) ve çalışanları,

bu politikanın kapsamına girmektedir.

TANIMLAR

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Üst Yönetim sorumludur.

Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamalıdırlar.

Tüm çalışanlar ve iş ortakları bu politika metnindeki ilkelere uygun hareket etmelidirler. Çalışanlar ve iş ortakları hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek herkesin sorumluluğundadır.

POLİTİKA

Şef Sarım faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst ve yasalara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Şef Sarım lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur.

Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programıyla ilgili yasal gereklilikler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programları yapılır. Çalışanların şüpheli durumları bildirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır.

Herhangi bir işin kolaylaştırılması veya hızlandırılması için yapılacak her türlü ödeme yapılması yasaktır. Çalışanlar, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermemeli ve izin vermemelidir. Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm Şef Sarım çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

– Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi

– Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları

– Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük

– İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar

– Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması – Firma içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması.

Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ nın ihlali durumunda firma içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.

Eğitim ve Gözden Geçirilme

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm çalışanlar bilgilendirilmesi ve bu politikada yer alan esasların özümsenmesine yönelik olarak ilgili tarafların eğitim alması sağlanır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne SERVER üzerinden sürekli bir şekilde ve kolaylıkla erişilebilir.