1.GİRİŞ

İlkeler, kimliği, geçmişi ve çalışma yeri ne olursa olsun çalışanlardan beklentileri tanımlar.

Şef Sarım San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle Şef Sarım olarak anılacaktır) çalışanları, bunlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Standartlar aşağıdaki temel değerlere dayanmaktadır:
• Uluslararası kabul görmüş insan hakları
• Etik ve yasal davranışlar
• Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
• Profesyonellik

Bu kurallar Şef Sarım’da tüm yönetim kademeleri ve çalışanlar için geçerlidir. Tüm çalışanlar kurallara uymalı ve Şef Sarım adına hareket ederken bu kurallara başvurmalıdır.
Bu politika, Şef Sarım çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken karar verme ve davranış göstermelerinde yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlak ilkeleri çerçevesinde sağduyulu davranışlara uygun hareket etmeleri beklenir. Bu politika her zaman güncellenebilir ve değiştirilebilir. Şef Sarım, çalışanlarından gelen değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

2.İŞ İLKELERİMİZ

Şef Sarım’ın sahip olduğu en değerli şey, köklü geçmişi boyunca yürüttüğü faaliyetler sonucunda inşa ettiği saygın imajı ve kurumsal markasıdır. Şef Sarım’ın kurumsal imajını korumak ve geliştirmek için tüm çalışanların faaliyetleri kapsamında uymakla yükümlü oldukları temel iş ilkeleri aşağıda yer almaktadır.
Şef Sarım, tüm çalışanlarının operasyonları sırasında Şirket değerlerini ve etik ilkelerini anlayarak ve benimseyerek hareket etmelerini bekler.

2.1. Dürüstlük

Şef Sarım tüm faaliyetlerinde dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üstünde tutar ve işbirliği yapan tüm tarafların aynı değerlere uygun hareket etmelerini bekler.

Türkiye’nin güvenilir ve saygın şirketlerinden biri olan Şef Sarım, iş ilişkilerinde ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı asla güveni sarsacak bir tavır sergilemez.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgiler, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen bilgiler, şirkete ve/veya ortaklara zarar verebilecek veya açıklanması halinde üçüncü kişilerin yararına olabilecek bilgiler, her türlü finansal, stratejik, teknik, ticari bilgi ve konulardır. üçüncü taraflarla gizlilik sözleşmelerinde ve benzer bilgilerde oluşturulmuştur.
Şef Sarım, çalışanlarından Şef Sarım ve ortaklarına ait tüm bilgilerin korunmasına gereken özeni göstermelerini bekler. Çalışanlar bu bilgileri yalnızca yetkili ilgili kişilerle paylaşır.
Gizli bilgiler Şef Sarım’dan çıkarılırken üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Çalışanlar, Şef Sarım’a ait olan ve çalışma süreleri boyunca saklanan her türlü belge veya elektronik kopya belgelerini teslim etmekle yükümlüdür.
Şef Sarım’da yeni çalışanlarımız, Şef Sarım’da da eski işverenlerine ait gizli bilgileri paylaşamazlar.
Şef Sarım, çalışanlarından, bu tür bilgi ve belgeler ile Şef Sarım’ın gizli mali bilgileri, ticari sırları, çalışan haklarına veya iş ortakları ile yaptığı sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler olarak anılan tüm sözleşme, bilgi ve belgeleri korumasını bekler ve Şef Sarım’ın rekabet gücünü zayıflatır.
Şef Sarım çalışanlarından, elde edilen veya sahip olunan bilgilerin şirket içinde veya dışında yetkisiz kişiler ve yetkilerle paylaşılmasından veya spekülatif (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanılmasından kaçınılması beklenir.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

Şef Sarım, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde insan hak ve özgürlüklerine inanır ve destekler.
Bu doğrultuda Şef Sarım, kişilerin etnik kökeni, cinsiyeti, ırkı, uyruğu, ekonomik durumu, dini ve diğer inançları konusunda hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu koşul, işe alım ve terfi sırasında, sağlanan çalışma koşulları, müşteri ve tedarikçilerle olan tüm ilişkiler için geçerlidir.
Şef Sarım, çalışma ortamı, ürün ve hizmetlerinin insan sağlığı ve güvenliğine uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.
Her çalışanın astları, yöneticisi ve çalışma arkadaşı tarafından adil, kibar ve saygılı davranma hakkı vardır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturularak, çalışanlara saygı duyulan, tüm yasal düzenlemelere uyulan bir ortamda çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı artırılacaktır.

2.4. Kanunlara Uyum

Şef Sarım ulusal yasalara uymakla yükümlüdür. Çalışanların şirkete hizmet ettikleri ya da kendi çıkarlarına hizmet ettikleri düşüncesiyle yasaları ihlal etmelerine izin verilmez.

2.5. İnsan kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına Şef Sarım’ın vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • Çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini esas alır.
 • Çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • Çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • Çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır.

2.6. Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Sürekli Gelişim

 • Şef Sarım Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.
 • Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.
 • Dünya markalarının en kaliteli ürünlerini kullanarak, dikkatli, özenli ve minimum hata ile müşterilerimizin uygun fiyat, kaliteli üretim ve zamanında teslim beklentilerinin karşılanması temel prensibimizdir.

2.7. Kamuya Yönelik Faaliyetler

Şef Sarım Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.

3.ŞEF SARIM BÜNYESİNDE DIŞ İLİŞKİLER

Aşağıdaki temel prensipler, Şef Sarım’ın paydaşlarıyla olan ilişkilerine yön verir:

3.1. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • İş ilişkilerinin yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak
 • İş ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

3.2. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

3.3. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmet üretmek,
 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,
 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

3.4. Tedarikçi İlişkileri

 • Tedarikçi iş ilişkilerinde değer yaratırken ortak hareket etmek,
 • Tedarikçiler ile açık, direkt ve düzgün iletişim kurmak,

3.5. Rakip İlişkileri ve Rekabet

 • Yasaların izin verdiği dışında, direkt ya da dolaylı olarak rekabeti önleyici, saptırıcı, rakiplerin ya da diğer kişilerin ya da şirketlerin rekabet gücünü sınırlayıcı amaç taşıyan davranışlardan her koşulda kaçınma,
 • Rekabetçi şartlar oluşturmak amacıyla rakiplerle bilgi değişimi ya da tartışma içine girilmesinden kaçınmak.

4.ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Şef Sarım çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu, “Şef Sarım” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, Şef Sarım çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmeleri,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi yada kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmekten kaçınmaları.

4.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

4.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı Şef Sarım Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

4.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası
 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • Şef Sarım’ın internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve Şef Sarım, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.
4.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.
4.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar Şef Sarım’a aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

4.1.1.4. Şahsi İşler

Şef Sarım çalışanları, özel işlerini yürütmek için Şef Sarım olanaklarını kullanamazlar.

4.1.2. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,

4.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini ve idari tesisleri doğal afetlerden korumak için gereken önlemleri almak,
 • Hırsızlık ya da şirket varlıklarının kaybını önlemek için kişisel bütün önlemleri almak.

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.

Şef Sarım, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yönticisini haberdar etmesini bekler.

4.2.1. İlişkili Taraf İşlemlerinden ya da Kişisel Çıkar İşlemlerinden Kaçınma

 • Bulunduğu mevki ya da gücün avantajını kullanarak, üçüncü kişiler, ilişkili taraflar ya da herhangi bir kimse için haksız kazanç ve gelir elde etmekten kaçınmak,
 • Üstlenilen işle ilgili çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak,
 • İşin icrası esnasında diğer çalışanların zamanını çalmaktan ya da dikkatini dağıtmaktan, asıl işe konsantre olmayı engelleyen durumlardan kaçınmak,
 • Aynı sektörde karar verici pozisyonunda olan bir müşteri ya da tedarikçi ile birinci dereceden aile ilişkisi olan bir çalışan olduğu durumlarda ilgili yöneticiye anında haber vermek,
 • Çalışanlar, başka bir şirkette ya da yatırımda hissedar olduklarında, bunu açıklamaları gerekmektedir. Çalışanların, çıkar çatışması olarak algılanabilecek bu bağlamdaki ya da benzer özellikteki herhangi statü değişikliklerini acilen en az iki üst seviyedeki müdürlerine bildirmeleri gerekmektedir.

4.2.2. Hediye Alma ve Hediye Verme

Şef Sarım ile iş ilişkisi kurma ya da devam ettirme niyeti taşıyan kişi ve kurumlarla ilişki kurulurken:

 • İş geleneği, genel kültür ve âdetlere istinaden hediye ve ilgili faaliyetler hariç olmak üzere, bağımsız düşünme ve karar alabilme ortamını ihlal edebilecek herhangi bir hediye/faaliyet kabul etmek ya da teklif etmekten kaçınılır.
 • Tedarikçilerden, müşterilerden, ya da üçüncü kişilerden, ticari teamül dışında, uygunsuz olarak algılanabilecek indirim ya da malzeme talep etmekten; veya aynısını üçüncü kişilere teklif etmekten; ya da teklif edilmişse kabul etmekten kaçınılır.

4.2.3. Bilgi Sızdırma

Çalışanların, Şef Sarım’a ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Çalışanların gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

4.3. Kayıtlar ve Dosyalar

4.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

Çalışanlar, Şef Sarım’ın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

4.3.2. Finansal Raporlama

Bütün Şef Sarım kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

4.3.3. Denetçilerle İşbirliği

Şef Sarım çalışanları; Şef Sarım defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince iç ve dış denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

5.YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

Şef Sarım yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten; ek sorumlulukları vardır. Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek, etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,
 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

6.DİĞER SORUMLULUKLAR

 • Şef Sarım etik ilkelerinin ya da bu bağlamda yaratılan İş Etiğinin şirket özelindeki kurallarının etkili bir şekilde uygulamasından ve bu kuralların desteklenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
 • Etik İlkeler ile ilgili tüm politikalar, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine Yönetim Sistemleri ve Teklif Hazırlama Sorumlusu tarafından gözden geçirilir, revize edilir, belgelenir ve revizyonlar Yönetim Kurulu’nun onayı üzerine Şef Sarım’a duyurulur.

7.ETİK KURALLARA UYMAMA

İş etiği ilkelerine ve/veya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

8.KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Şef Sarım, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında Şef Sarım disiplin hükümleri uygulayabilir.